مراحل اجرای استخر

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

کاربری: ذخیره آب/مصارف کشاورزی

آماده سازی بستر خاکی
اجرای لایه محافظ (ژئوتکستایل)
اجرای ورق ژئوممبران
اجرای ژئوممبران
آبگیری استخر
استخر آبگیری شده
آماده سازی بستر خاکی