اجرای استخر خاکی

شرکت آبان پلیمر شرق علاوه بر تولید محصولات ژئوسنتتیک در تمام مراحل طراحی و اجرای پروژه در کنار خریداران محترم است.