مراحل اجرای استخر کشاورزی

نوع پوشش: ورق ژئوممبران آبان پلیمر شرق

کاربری: ذخیره آب / کشاورزی

مراحل اجرای استخر کشاورزی