نمایشگاه کشاورزی گرگان |

هجدهمین نمایشگاه کشاورزی گرگان – مهر1401 حضور شرکت آبان پلیمر شرق در هجدهمین نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته استان گلستان. این نمایشگاه از تاریخ 12 لغایت…