مصرف آب در کشاورزی

مصرف آب بخش کشاورزی

مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف کشور در مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف، تخصیص این منابع به کشاورزی، صنعت، آبیاری، خدمات بهداشتی و بهره‌برداری از اماکن عمومی بسیار حائز…