کمبود منابع آب

کمبود آب در ایران و جهان

کمبود آب و خشکسالی کمبود آب و خشکسالی یکی از چالش‌های مهم و نگران‌کننده در جهان است که تاثیرات وسیعی بر جوامع و محیط زیست دارد. با افزایش جمعیت و…
مصرف آب در کشاورزی

مصرف آب بخش کشاورزی

مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف کشور در مصرف منابع آب در بخش‌های مختلف، تخصیص این منابع به کشاورزی، صنعت، آبیاری، خدمات بهداشتی و بهره‌برداری از اماکن عمومی بسیار حائز…