قیمت روز محصولات

قیمت روز محصولات آبان پلیمر شرق

جهت مشاوره و سفارش محصول روی دکمه “تماس بگیرید” کلیک کنید

 قیمت انواع ورق ژئوممبران مشکی آبان پلیمر شرق

ورق مشکی ضخامت 2.0mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK2-7/10
ورق مشکی ضخامت 1.75mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/75-7/10
ورق مشکی ضخامت 1.5mm
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/5-7/10
ورق مشکی ضخامت 2.0mm
196,000 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.88 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK2-2/30
ورق مشکی ضخامت 1.75mm
171,500 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.65 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/75-2/20
ورق مشکی ضخامت 1.5mm
147,000 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.41 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/5-2/30
ورق مشکی ضخامت 1.35
135,000 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 1.35 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.27 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/35-2/20
ورق مشکی ضخامت 1.2mm
120,000 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 1.2 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.13 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1/2-2/20
ورق مشکی ضخامت 1.0mm
98,000 تومانهر متر مربع
 • ضخامت 1.0 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 0.94 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BK1-2/30

 قیمت انواع ورق ژئوممبران آبی آبان پلیمر شرق

ورق آبی ضخامت 2.0mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL2-7/10
ورق آبی ضخامت 1.75mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/75-7/10
ورق آبی ضخامت 1.5mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/5-7/10
ورق آبی ضخامت 2.0mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.88 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL2-2/30
ورق آبی ضخامت 1.75mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.65 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/75-2/20
ورق آبی ضخامت 1.5mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.41 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/5-2/30
ورق آبی ضخامت 1.35
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.35 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.27 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/35-2/20
ورق آبی ضخامت 1.2mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.2 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.13 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1/2-2/20
ورق آبی ضخامت 1.0mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.0 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 0.94 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: BL1-2/30

 قیمت انواع ورق ژئوممبران سیگنال لایر آبان پلیمر شرق

ورق سیگنال لایر ضخامت 2.0mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL2-7/10
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.75mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/75-7/10
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.5mm
تماس بگیرید
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 7.10 متر
 • وزن واحد ؟؟ (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/5-7/10
ورق سیگنال لایر ضخامت 2.0mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 2 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.88 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL2-2/30
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.75mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.75 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.65 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/75-2/20
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.5mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.5 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 1.41 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/5-2/30
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.35
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.35 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.27 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/35-2/20
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.2mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.2 میلیمتر
 • عرض 2.20 متر
 • وزن واحد 1.13 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1/2-2/20
ورق سیگنال لایر ضخامت 1.0mm
تماس بگیریدهر متر مربع
 • ضخامت 1.0 میلیمتر
 • عرض 2.30 متر
 • وزن واحد 0.94 (کیلوگرم بر متر مربع)
 • کد محصول: SL1-2/30